Gedragscode

Inleiding

Deze gedragscode is opgesteld met de achterliggende gedachte dat studievereniging Avanti een veilige omgeving wil bieden aan iedere aanwezige. Door het opstellen van deze gedragscode willen wij iedereen in beweging brengen om deze veilige omgeving te waarborgen. 

Verder heeft studievereniging Avanti, in september 2022, een intentieverklaring studenten welzijn van VIDIUS ondertekend. Deze intentieverklaring focust zich op het verbeteren van het welzijn van leden, met nadruk op het waarborgen van sociale veiligheid. In deze gedragscode staan sociale regels en gedragsverwachtingen omschreven waarvan studievereniging Avanti wil dat deze gehanteerd wordt. We gaan ervan uit dat iedere aanwezige op een (mede)georganiseerde activiteit van studievereniging Avanti deze gedragsverwachtingen naleeft.  

Het bestuur van de vereniging wil verder aanstippen dat grensoverschrijdend gedrag in elke vorm afgekeurd zal worden en dat hier dan ook passend naar gehandeld zal worden.




Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode is van toepassing op iedereen die aanwezig is tijdens een activiteit die studievereniging Avanti organiseert. Er wordt hierin geen uitzondering gemaakt voor activiteiten die in samenwerking met andere partijen plaatsvinden.

Er wordt verder in personen ook geen uitzonderingen gemaakt. Lid, ere-lid, niet-lid, docent, vertrouwenspersoon, bestuurslid of andere partijen zijn allen gelijk en dienen zich aan de gedragsregels te houden. 





Uitgangspunten 

Onderstaand zijn de zeven uitgangspunten van desbetreffende gedragscode beschreven; 


 1. De gedragscode is opgesteld om de fysieke en mentale veiligheid te kunnen waarborgen voor leden van studievereniging Avanti en aanwezigen bij activiteiten van studievereniging Avanti.

 2. Studievereniging Avanti streeft ernaar dat alle aanwezigen bij activiteiten van studievereniging Avanti zich op hun gemak voelen.

 3. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Grensoverschrijdend gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, agressie (naar anderen, zichzelf of voorwerpen), (seksueel) wangedrag, pesten en discriminatie.

 4. We verwachten van alle aanwezigen respectvol  met elkaars grenzen om te gaan en hier verantwoordelijkheid in te nemen.

 5. Binnen studievereniging Avanti geldt een zero-tolerance beleid. Dit omvat hard-en soft drugs.* Avanti trekt hiermee één  lijn met het beleid van de Hogeschool Utrecht. 

 6. Binnen studievereniging Avanti wordt alcoholmisbruik niet getolereerd en keuren wij het stimuleren van een overmatige drankcultuur af.

 7. Er zal  ten alle tijden rekening gehouden moeten worden met de Nederlandse regel- en wetgeving.


*Onder drugs verstaan wij alle middelen opgenomen in de opiumwet en alle pillen en poeders zonder recept. Let wel: alcohol valt niet onder drugs. 




Gedragsregels 

De gedragsregels die van toepassing zullen zijn binnen studievereniging Avanti staan hieronder. Bij het niet naleven van de gedragscode kan het bestuur van studievereniging Avanti een passende sanctie opleggen. Per situatie zal er gekeken worden of en wat voor, sanctie op zijn plaats is.

Wat het gevolgen van het niet naleven van de gedragscode zal zijn, zal per situatie worden bekeken . 


 1. Als lid of aanwezige dien je respect te hebben voor andere personen (en diens grenzen) die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij studievereniging Avanti. 

 2. Als lid of aanwezige dien je respectvol om te gaan met eigendommen van een ander en de omgeving. Vernieling en diefstal worden niet getolereerd. 

 3. Als lid of aanwezige zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt en geen afbreuk doet aan een veilige sfeer binnen studievereniging Avanti.

 4. Als lid of aanwezige stimuleer en motiveer je andere leden of aanwezigen om elkaar te respecteren.

 5. Als lid of aanwezige zorg je voor een representatieve en open houding naar zowel andere leden en aanwezigen als externen.

 6. Als lid of aanwezige draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.

 7. Als lid of aanwezige word je aangemoedigd elkaar aan te spreken bij het overtreden van de gedragsregels.

 8. Het is verboden drugs* in bezit te hebben, te gebruiken of onder invloed te zijn van tijdens activiteiten van studievereniging Avanti.

 9. Als lid of aanwezige is alcoholmisbruik niet toegestaan tijdens activiteiten van Avanti en wordt het promoten van een overmatige drankcultuur niet getolereerd. 


Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie tijdens en rondom activiteiten (mede) georganiseerd door Avanti en voor communicatie (on- en offline), dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media van studievereniging Avanti. We moedigen leden en aanwezigen aan om een melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Meldingen kunnen vertrouwelijk gemaakt worden bij het bestuur van studievereniging Avanti of de vertrouwenspersonen. 


*Onder drugs verstaan wij alle middelen opgenomen in de opiumwet en alle pillen en poeders zonder recept. Let wel: alcohol valt niet onder drugs.




Vertrouwenscontactpersonen 

Studievereniging Avanti heeft twee eigen vertrouwenscontactpersonen. De Hogeschool Utrecht beschikt verder ook over overkoepelende vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen van Avanti zullen indien nodig de betreffende(n) doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van de Hogeschool Utrecht. Bij deze personen kan in vertrouwen een melding gemaakt worden over diverse onderwerpen. Dit kan een kwestie zijn op persoonlijk vlak, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, (huiselijk) geweld, maar mag ook betrekking hebben op school of de studievereniging.


Vertrouwenscontactpersonen gaan discreet om met hetgeen wat er met hen gedeeld wordt. Wanneer dit niet blijkt te zijn, kan hier een melding over gedaan worden bij het bestuur en/of de vertrouwenspersonen van de Hogeschool Utrecht waarna er consequenties kunnen volgen. Bij deze melding hoeft niet ingegaan te worden op de inhoud van de persoonlijke situatie. De gedragscode is er om iedereen veilig te laten voelen. 


De gegevens van de vertrouwenspersonen van studievereniging Avanti:

 • Danique Ouwehand: avanti.vertrouwenspersoon1@gmail.com

 • Koen Jansen: avanti.vertrouwenspersoon2@gmail.com 


Voor de overkoepelende vertrouwenspersonen van gebouwen van de Hogeschool Utrecht kan er gekeken worden op de volgende pagina: https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Overzicht-vertrouwenspersonen.aspx 




Sancties 

Afhankelijk van de overschreden gedragsregel; ernst van de situatie;  geleden schade aan betrokkenen/spullen, en het risico op herhaling, kan het bestuur besluiten om één of meerdere sancties op te leggen. Afhankelijk van de bovenstaande factoren kan dit zijn: verplichte deelname aan gesprek tussen betrokkenen met mediation als uitgangspunt; een excuusbrief; tijdelijke uitsluiting van deelname aan activiteiten van studievereniging Avanti, of een schorsing. 

In extreme gevallen of bij herhaalde oplegging van sancties zonder beoogde verbeteringen, kan het bestuur besluiten tot ontzeggen van lidmaatschap bij studievereniging Avanti voor onbepaalde tijd.

Het bestuur hanteert maatwerk leveren per situatie als uitgangspunt. Indien er onenigheid is over de gekozen sanctie(s), kan één of meerdere partijen bezwaar indienen. Wanneer er bezwaar wordt ingediend zal het bestuur aanvullende uitleg/verantwoording geven over de gekozen sanctie(s) en de situatie eventueel opnieuw beoordelen met mogelijke verzwaring, verlichting, alternatieven of schorsing van sancties tot gevolg. 

In beroep gaan tegen een sanctie 

Indien één of meer betrokkenen het niet eens zijn met het besluit van het bestuur, hebben zij twee weken de tijd om daartegen in beroep te gaan. Dit dient gedaan te worden middels het sturen van een bezwaarbrief naar het bestuur van studievereniging Avanti (avanti@hu.nl). In deze brief dient omschreven en toegelicht te worden waar de betrokkenen het niet mee eens is. 


De raad van advies kan ingeschakeld worden om het incident en het handelen van het bestuur te beoordelen. Deze kan ervoor kiezen om in gesprek te gaan met betrokken partijen. De gesprekken zijn echter niet verplicht mocht de betrokkene zich hier niet comfortabel bij voelen. De volgende uitkomsten zijn mogelijk:

 1. De Raad van Advies is het eens met de sanctie en/of het handelen van bestuur. In dit geval blijft de gekozen sanctie van toepassing. 

 2. De Raad van Advies is het niet eens met de sanctie en/of het handelen van bestuur. In dit geval zal de sanctie uitgesteld worden en zal het incident opnieuw bekeken worden, waarna eventueel een andere sanctie zal volgen. 



Klachten 

Klachten kunnen gemeld worden bij het bestuur van studievereniging Avanti. In collegejaar 2023/2024 zijn dat de volgende personen: 


 • Sarah Nieuwland sarah.nieuwland@student.hu.nl

 • Kyra Debets kyra.debets@student.hu.nl

 • Rianne Modderkolk rianne.modderkolk@student.hu.nl



Klachten kunnen gaan over situaties waar leden of andere aanwezigen bij een activiteit  van studievereniging Avanti bij betrokken waren. Het bestuur van studievereniging Avanti en/of de vertrouwenspersonen zijn er om te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Ingediende klachten zullen binnen twee schoolweken verwerkt worden.